Category: bangkok spa

เหตุในด้านต่างๆที่มีผลต่อความประพฤติการใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพฯ (Bangkok Spa)

bangkok spa
             ,เหตุในด้านต่างๆที่มีผลต่อความประพฤติการใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพฯ (Bangkok Spa),
 
          การศึกษาเรียนรู้นี้มีจุดหมาย เพื่อศึกษาปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการกระทำการใช้บริการสปา ในเขตกรุงเทพฯ (bangkok spa) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาเรียนรู้หมายถึงผู้ใช้บริการสปาในเขตกรุงเทพมหานครปริมาณ 400 คน โดยใช้แบบสำรวจเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าจำนวนร้อยละ ค่าถัวเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ไม่เหมือนกันกับกรุ๊ปตัวแปร 2 กลุ่ม ใช้ t-test Independent การทดลองความแปรปรวนทางเดียวกับกลุ่มทดลองที่มากยิ่งกว่า 2 กรุ๊ป ใช้ ANOVA ในกรณีที่พบว่ามีไม่เหมือนกันจะใช้การทดสอบรายคู่โดยแนวทาง Least Significant Difference (LSD) รวมทั้งการวิเคราะห์ความเกี่ยวพันใช้สถิติสหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน

                      ผู้รับบริการสปาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง โดยมีอายุ 30-39 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพพนักงาน/ผู้รับจ้างบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,001-20,000 บาทรูปแบบของการบริการที่ใช้ส่วนใหญ่ คือ บริการนวดหน้า/ขัดหน้าโดยมีเหตุมีผลในการเลือกใช้บริการสปาในกรุงเทวดา bangkok spa เพื่อบรรเทาจากการทำงานและก็จำต้องการดูแลรักษาสุขภาพ โดยตกลงใจเข้าใช้บริการด้วยตนเอง ผู้ใช้ให้ความเอาใจใส่กับสาเหตุทางการตลาดในด้านสิ่งแวดล้อมทางด้านกายภาพ ในระดับเยอะที่สุด ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านสถานที่ใช้บริการ ด้านช่วยเหลือการตลาดและก็ด้านขั้นตอนอยู่ในระดับมากมาย ความประพฤติปฏิบัติการใช้บริการสปาในเชตกรุงเทพฯ จำนวนมากมีรายจ่ายในการใช้บริการต่อครั้งอยู่เยอะที่สุด 2,500 บาทและมีค่าครองชีพในการใช้บริการต่อเดือนสูงที่สุดคือ 6,000 บาท มีความถี่ในการใช้บริการ 2 ครั้งต่อเดือน โดยให้ความสำคัญกับการใช้บริการในอนาคตในระดับสูงที่สุดรวมทั้งมีการเสนอแนะและการบอกต่อบุคคลอื่นในระดับมากมาย ส่วนเหตุทางการตลาดที่มีความข้องเกี่ยวกับความประพฤติปฏิบัติการใช้บริการสปา(Day Spa) คือ ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านสถานที่ใช้บริการ ด้านการผลักดันการตลาด ด้านขั้นตอนการรวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อม

                   การใช้บริการสปาในเชตกรุงเทพฯ เพื่อต้องการพักผ่อนหย่อนใจ ผ่อนคลาย ใช้บริการสปาจำพวก Resort/Hotel Spa รวมทั้งคาดหมายในการใช้บริการสปาเพื่อลดความตึงเครียด สำหรับผลการศึกษาเรียนรู้ด้านส่วนประกอบทางการตลาดในการพิเคราะห์เลือกใช้สถานประกอบการสปา พบว่า ให้ความสาคัญกับต้นเหตุด้านสินค้า เหตุด้านราคา เหตุ
           ด้านสถานที่ สาเหตุด้านสนับสนุนการตลาด เหตุ
      ด้านบุคคล สาเหตุด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ และก็สาเหตุ
                ด้านวิธีการในระดับมาก
 ด้านสินค้าให้ความใส่ใจกับการมีบริการที่หลากหลายเยอะที่สุด
              ด้านราคา ให้ความใส่ใจกับราคาเหมาะสมกับการบริการและสินค้าที่ใช้มากที่สุด
            ด้านสถานที่ ให้ความใส่ใจในเรื่องใกล้ที่พักที่อาศัยที่ใช้เยอะที่สุด
           ด้านการสนับสนุนการตลาด นักเดินทางจำนวนมากให้ความใส่ใจกับการมีส่วนลดให้กับสมาชิกสูงที่สุด
ด้านบุคคลจำนวนมากให้ความสำคัญกับพนักงานมงคลสมรสกายอ่อนน้อมถ่อมตนสูงที่สุด
            ด้านสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ นักเดินทางส่วนมากให้ความใส่ใจกับสถานที่สะอาด สวยงามสูงที่สุด
และในด้านวิธีการนักเดินทางจำนวนมากให้ความสำคัญกับเวลาเปิด ปิดสปาและก็สบายต่อการใช้บริการมากที่สุด
,,
July 2017
M T W T F S S
« Jun    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Categories